Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego ViSHAPE

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego ViSHAPE i w szczególności reguluje:
   1. warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży,
   2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
   3. zasady korzystania przez Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny,
   4. zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. urządzenie z dostępem do Internetu,
   2. zainstalowana przeglądarką internetowa (Edge, Chrome, Firefox, Opera, Safari) z włączoną obsługą JavaScript,
   3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
   4. rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 px.
  4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Projekcja Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu vishape.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  7. Definicja pojęć użytych w Regulaminie:
   1. Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy działający pod adresem vishape.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest: Projekcja Sp. z o.o., ul. Zwycięska 20A, II piętro, lok. 207, 53-033 Wrocław, NIP: 8992467508, REGON: 932886172 Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000153131. Projekcja Sp. z o.o. jest częścią grupy kapitałowej VIDIS SA.
   3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
   4. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   5. Sprzedawca – sklep internetowy ViSHAPE prowadzony przez Projekcja Sp. z o.o. ul. Zwycięska 20A lok. 207, 53-033 Wrocław, NIP: 8992467508, REGON: 932886172
   6. Cena – cena, jaką klient sklepu zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena może być wyrażona za pomocą następujących walut: polski złoty (PLN). Podana cena jest ceną brutto (zawierająca niezbędny podatek VAT). Ceny w sklepie internetowym nie zawierają kosztów przesyłki, które są wskazane w trakcie składania zamówienia w Sklepie. Sprzedawca gwarantuje, że cena wskazana w trakcie składania zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego zamówienia.
   7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   8. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ViSHAPE.
   9. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
   10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sklepem internetowym ViSHAPE a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
   11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
   12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
   13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  8. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  9. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu internetowego a także związaną z reklamacji i zwrotami towarów należy wysyłać na: adres e-mail: kontakt@vishape.pl, natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: Projekcja Sp. z o.o. ul. Logistyczna 4, 55-040 Bielany Wrocławskie, z dopiskiem “sklep internetowy ViSHAPE”, telefon: +48 71 391 13 19.
 2. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
  1. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
  2. ViSHAPE może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   1. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
   2. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez ViSHAPE za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię ViSHAPE.
  3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
   2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla ViSHAPE,
   6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 3. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.vishape.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
  5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
  6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ViSHAPE Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomość e-mail potwierdza tylko otrzymanie Zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy.
   Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości email zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia przez pracownika Sklepu.
   Ta wiadomość e-mail stanowi oświadczenie woli potwierdzające akceptacje Zamówienia i zawarcie umowy ze Sklepem.
  7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu vishape.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Dostawa
  1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia i odbywa się na terenie Polski.
  2. Czas dostawy jest wskazany dla każdej oferty indywidualnie. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
   • firmy spedycyjnej Hellmann - czas dostawy maksymalnie 10 dni roboczych;
   • firmy spedycyjnej Rohlig Suus - czas dostawy maksymalnie 10 dni roboczych.
  3. W przypadku towaru dostępnego w sklepie wysyłka następuje w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych (najczęściej w dniu złożenia zamówienia) od zamówienia i zrealizowania płatności.
  4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
  5. Jeśli klient odbierając zamówienie zauważy, że towar jest uszkodzony bądź zamówienie jest niekompletne jest zobowiązany do spisania protokołu z kurierem. Jeżeli po otrzymaniu Towaru Klient stwierdzi w nim uszkodzenia powstałe w wyniku transportu, prosimy o kontakt z naszym sklepem.
  6. Towary oferowane przez nasz sklep to produkty gabarytowe, dlatego ich dostawa odbywa się pod wskazany adres. Możesz zamówić dodatkową usługę wniesienia towaru.
   1. Usługa wniesienia jest dodatkowo płatna i kosztuje 150 zł.
   2. Usługa wniesienia towaru nie jest dostępna dla wszystkich adresów, dlatego aby zweryfikować jej dostępność skontaktuj się z nami telefonicznie +48 71 39 11 319 lub mailowo: kontakt@vishape.pl.
   3. Czas weryfikacji dostępności usługi wynosi 1 dzień roboczy. Wiadomość o dostępności usługi prześlemy na wskazany adres mailowy.
 5. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
  2. Ceny w sklepie internetowym są zaokrąglane w dół do pełnych złotych.
  3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
   1. przelewem tradycyjnym,
   2. poprzez płatności online (bez dodatkowych opłat),
   3. przy wykorzystaniu kart debetowych/kredytowych: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro,
   4. poprzez system ratalny.
  4.  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media SA.
  5. Karta kredytowa zostaje obciążona w momencie złożenia zamówienia.
 6. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach konsumentów
  1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.
  2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
   • niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
   • odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu,
   • prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z pkt VII Regulaminu.
  3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
  4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.
 7. Prawo odstąpienia od umowy

  Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza zwrotu

  1. Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy.
  2. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w któryotm osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować sklep internetowy ViSHAPE (Projekcja Sp z o.o., ul. Logistyczna 4, 55-040 Bielany Wrocławskie, z dopiskiem “sklep internetowy ViSHAPE”, kontakt@vishape.pl, telefon: +48 71 391 13 19) o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pocztą lub email). Klient może skorzystać z wzoru formularza zwrotu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Pobierz formularz zwrotu

 8. Skutki odstąpienia od umowy
  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
  2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem środków. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  3. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Ze względu na wymiary sprzętu wymagające wysyłki gabarytowej sklep internetowy ViSHAPE umożliwia zwrot towaru za pośrednictwem wskazanej przez siebie firmy spedycyjnej, koszt wysyłki zwrotnej to 120 zł (przesyłka krajowa).
  4. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
  5. Stan zwracanego produktu:
   1. Przesyłkę należy bezpiecznie zapakować w fabryczne pudełko. Chyba, że został sprzedany bez opakowania, jednak taki fakt powinien być potwierdzony zapiskiem Sprzedawcy na dokumencie zlecenia sprzedaży.
   2. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym (w takim samym stanie jak został zakupiony).
   3. Produkt powinien być kompletny (m.in. akcesoria, instrukcja obsługi, opakowanie, styropiany mocujące) i nie noszący żadnych śladów użytkowania (rysy, zabrudzenia, pęknięcia, rozdarcia).
  6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 9. Reklamacje dotyczące towarów
  1. Projekcja Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Projekcja Sp. z o.o., ul. Logistyczna 4, 55-040 Bielany Wrocławskie, Telefon: +48 71 391 13 19 z dopiskiem “sklep internetowy ViSHAPE” lub mailowo: kontakt@vishape.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
  3. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę.
 10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. ViSHAPE podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ViSHAPE o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Projekcja Sp. z o.o., ul. Logistyczna 4, 55-040 Bielany Wrocławskie, Telefon: +48 71 391 13 19 z dopiskiem “sklep internetowy ViSHAPE” lub mailowo: kontakt@vishape.pl.
  4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  5. ViSHAPE zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 11. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
  1. Klient, który jest Konsumentem oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ViSHAPE a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ViSHAPE a Klientem, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ViSHAPE.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 12. Przetwarzanie danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

  1. Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest spółka Projekcja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwycięska 20A (II piętro, lok. 207), 53-033 Wrocław, NIP: 8992467508, REGON: 932886172, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000153131.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
  3. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom odpowiedzialnym za sprzedaż oraz wysyłkę towaru.
  4. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  5. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić ViSHAPE realizację umowy lub usługi w należyty sposób. 
  7. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji umowy.
 13. Postanowienia końcowe
  1. Zmiany w regulaminie:
   1. sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach zostanie wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia,
   2. zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.
  2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
  3. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
   1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
   2. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
   3. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Sprzedawca dopuszcza różnorodne formy rozstrzygania sporów, m.in. za pomocą instytucji pozarządowych, arbitrów i negocjatorów.