Polityka prywatności

Projekcja Sp. z.o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 20A (II piętro, lok. 207), 53-033 Wrocław, wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Projekcja Sp. z.o.o. w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

Kto zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe, czyli kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Projekcja Sp. z.o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 20A (II piętro, lok. 207), 53-033 Wrocław (dalej jako Projekcja lub ADO – administrator danych osobowych).

JAK MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKCJĄ?

Mogą Państwo skontaktować się z nami:

 1. za pomocą e-maila: rodo@projekcja.pl
 2. za pomocą telefonu: (+48) 71 33 880 00,
 3. drogą pocztową: Projekcja Sp. z.o.o., ul. Zwycięska 20A (II piętro, lok. 207), 53-033 Wrocław

KIEDY ORAZ JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA PROJEKCJA?

Projekcja zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

 1. świadczeniem usług serwisowych;
 2. sprzedażą produktów i usług za pośrednictwem sklepu internetowego projektor.pl, w tym realizacją zamówienia i kontaktem z klientem;
 3. podejmowanymi działaniami marketingowymi;
 4. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy;
 5. nawiązanymi relacjami handlowymi;
 6. prowadzonymi procesami rekrutacji.

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA PROJEKCJA?

Projekcja zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych Projekcja może zbierać i przetwarzać, m.in. następujące dane:

 1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko,
 2. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
 3. dane identyfikujące firmę, w tym między innymi: nazwę firmy, adres działalności, NIP, REGON.

W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ADO PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE ORAZ JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE?

1. Jeśli korzystają Państwo z usług serwisowych

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Realizacja umowy o świadczenie usługi lub podjęcie żądanych działań przed zawarciem umowy

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres niezbędny do zrealizowania umowy (zrealizowanie usługi)

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie ADO, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

1 miesiąc

2. Jeśli są Państwo klientami Projekcji, w tym klientami prowadzonego przez Projekcję sklepu internetowego:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Realizacja umowy sprzedaży, w tym dostarczenie towaru lub usługi, kontakt w związku z realizacją zamówienia

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży (od złożenia zamówienia do jego zrealizowania)

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Projekcji, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

1 miesiąc

3. Jeśli korzystają Państwo z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych prowadzonych przez Projekcję:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Kontakt w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Przez okres niezbędny do odpowiedzi na zgłoszenie i prowadzenia korespondencji/ rozmów związanych ze zgłoszeniem, jednak nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO, gdy Państwa zgłoszenie może uzasadniać przetwarzanie danych w tym celu (np. gdy zgłoszenie dotyczy reklamacji)

art. 6 ust. 1 lit f RODO

Przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa

4. Jeśli podejmowane są wobec Państwa przez Projekcję działania marketingowe /wysyłany jest newsletter:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Prowadzenie działań marketingowych związanych z działalnością Projekcji, w tym nawiązywanie relacji handlowych, wysyłanie ofert, informacji o towarach, usługach, promocjach, newsletterów – w ramach prawnie uzasadnionego interesu ADO lub wyrażonej przez Państwa zgody

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest marketing produktów i usług 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego 

Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do:
1) złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub
2) jeśli wyrażali Państwo zgody marketingowe – do wycofania udzielonej zgody

5. Jeśli ubiegają się Państwo o pracę w Projekcji

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Przeprowadzenie bieżącego procesu rekrutacji

art. 221 Kodeksu Pracy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest potrzeba zapewnienia odpowiedniego poziomu zatrudnienia pracowników

Przez okres 3 miesięcy od momentu rozpoczęcia procesu rekrutacji

Prowadzenie przyszłych procesów rekrutacji

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Przez okres 1 roku od momentu rozpoczęcia procesu rekrutacji

Skąd ADO pozyskuje Państwa dane ?

Klienci

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.

Kontrahenci:
Nawiązywanie relacji handlowych

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.

Przedstawiciele kontrahenta, osoby do kontaktu

Dane pozyskiwane są od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują lub bezpośrednio od Państwa. W przypadku gdy dane osobowe podawane są przez podmiot, w imieniu którego Państwo występują, ADO zbiera Państwa dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

Potencjalni kontrahenci

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub ze źródeł publicznie dostępnych. W przypadku gdy dane osobowe zbierane są ze źródeł publicznie dostępnych, ADO zbiera Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

Użytkownicy formularzy kontaktowych

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa w formularzu kontaktowym lub podczas kontaktu prowadzonego w celu odpowiedzi na zgłoszenie dokonane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Adresaci działań marketingowych

Dane mogą być pozyskiwane: 

1) bezpośrednio od Państwa; 

2) od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe); 

Kandydaci do pracy

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa za pośrednictwem przesłanych dokumentów (CV)

CZY PODANIE PRZEZ PAŃSTWA SWOICH DANYCH JEST KONIECZNE?

Klienci:

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do realizacji umowy jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania z usługi lub wystawienia faktury.

Kontrahenci:

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do złożenia oferty, a następnie podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty oraz zawarcia umowy.

Przedstawiciele kontrahenta, osoby do kontaktu

Jeżeli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebne do realizacji przez ADO umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują. W przypadku niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona.

Potencjalni kontrahenci

Jeśli podają Państwo dane bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do nawiązania relacji handlowych, w tym złożenia oferty i zawarcia umowy.

Użytkownicy formularzy kontaktowych

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/ pytania jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/ pytanie.

Adresaci działań marketingowych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

Kandydaci do pracy

Podanie przez Państwa danych wymienionych w art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Wszelkie dane wykraczające poza ten zakres są podawane przez Państwa dobrowolnie.

KOMU ADO MOŻE PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 1. pracownicy i współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;
 2. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
  1. dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie);
  2. dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez Projekcję działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;
  3. inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (DO KRAJÓW INNYCH NIŻ KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ISLANDIA, NORWEGIA I LIECHTENSTEIN)?

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ ADO?

W związku z przetwarzaniem przez Projekcję Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, Projekcja umożliwia kontakt:

 1. za pomocą e-maila: rodo@projekcja.pl
 2. drogą pocztową: ul. Zwycięska 20A (II piętro, lok. 207), 53-033 Wrocław

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych Projekcja naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli ADO przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mogą Państwo wycofać zgodę:

 1. za pomocą e-maila: rodo@projekcja.pl
 2. w recepcji oddziału ul. Zwycięska 20A (II piętro, lok. 207), 53-033 Wrocław
 3. drogą pocztową: Projekcja Sp. z.o.o., ul. Zwycięska 20A (II piętro, lok. 207), 53-033 Wrocław
 4. dotyczącą otrzymywania newslettera – postępując według wskazówek w wiadomości e-mail.

CZY WOBEC PAŃSTWA DANYCH BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE (DECYZJE BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA)?

Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU

Dodatkowo Projekcja informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:

 1. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 2. uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po złożeniu sprzeciwu Projekcja nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionych podstawach przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Jeżeli Projekcja przetwarza Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez Projekcję w celach marketingu bezpośredniego.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Projekcja stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w Projekcja zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.