Gwarancja i serwis

Gwarancja

Przejdź do formularza gwarancyjnego i otrzymaj pomoc techniczną

 1. VIDIS SA z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Logistyczna 4, 55-040 Bielany Wrocławskie, zwana dalej „Gwarantem”, udziela gwarancji na produkty marki ViSHAPE, zakupione i użytkowane na terytorium Unii Europejskiej, zwane dalej „Produktem”, pod warunkiem użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem, możliwościami technicznymi oraz w sposób zgodny z instrukcją obsługi i wszystkimi pozostałymi, przekazanymi kupującemu dokumentami technicznymi.
 2. Autoryzowanym Serwisem dla Produktów marki ViSHAPE jest Serwis VIDIS SA, ul. Logistyczna 4, 55-040 Bielany Wrocławskie. Wszelkie naprawy Produktów przeprowadzane są w siedzibie Autoryzowanego Serwisu.
 3. Uprawnionym z tytułu gwarancji jest podmiot, który dokonał zakupu Produktu na użytek własny (gwarancja Home, Home+) oraz podmiot, który dokonał zakupu Produktu na użytek komercyjny (gwarancja Commercial, Commercial+), zwany dalej „Kupującym”.
 4. Gwarancja podstawowa udzielana jest na okres 2 lat w odniesieniu do Produktu objętego gwarancją Home (użytkowanie Produktu w warunkach domowych, nieprzekraczające 4 godzin na dobę) oraz 1 roku w odniesieniu do Produktu objętego gwarancją Commercial (użytkowanie Produktu w celach zarobkowych w miejscach takich jak siłownia, hotel, SPA itp., przekraczające 4 godziny na dobę).
 5. Istnieje możliwość zakupu gwarancji Home+ dla Produktu zakupionego na użytek własny oraz gwarancji Commercial+ dla Produktu zakupionego na użytek w celach komercyjnych, które przedłużają okres obowiązywania gwarancji Home oraz Commercial o dodatkowy 1 rok.
 6. W wydłużonym okresie gwarancyjnym Gwarant zobowiązuje się do wykonywania napraw na podstawie ogólnych warunków niniejszej Gwarancji.
 7. Gwarancję Home+/Commercial+ należy zakupić równolegle z zakupem Produktu lub w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy, liczonym od daty zakupu Produktu.
 8. Dokument zakupu Produktu z gwarancją Home+/Commercial+ lub dokument zakupu gwarancji Home+/Commercial+ musi zawierać numer seryjny Produktu, dla którego gwarancja Home+/Commercial+ została zakupiona.
 9. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Gwaranta o wystąpieniu wady, jednak nie później niż w terminie 2 dni od daty jej wykrycia. Użytkowanie Produktu, w którym stwierdzono wadę, może być niebezpieczne dla użytkownika Produktu oraz może powodować dalsze uszkodzenia Produktu. W razie niedopełnienia powyższych warunków, Kupujący traci uprawnienia wynikające z Gwarancji.
 10. Wszystkie produkty marki ViSHAPE zakupione i użytkowane na terytorium Unii Europejskiej objęte są gwarancją door-to-door.
 11. Gwarancja obejmuje jedynie ukryte wady fizyczne, powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie.
 12. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z przyczyn, za które Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności:
  • uszkodzenia mechaniczne niebędące następstwem procesu produkcyjnego, w tym w szczególności powstałe podczas transportu i przeładunku,
  • uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem Produktu, niedbałością Kupującego lub stosowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi,
  • uszkodzenia powstałe w wyniku działań lub zaniechań Kupującego lub osób trzecich,
  • zastosowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • błędów projektowych instalacji, nieprawidłowego doboru Produktu,
  • nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu,
  • uszkodzenia powstałe w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych i montażowych,
  • uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji Produktu, w szczególności poprzez zastosowanie niewłaściwych środków czyszczących lub konserwujących,
  • uszkodzenia powstałe w wyniku zużycia elementów podlegających naturalnemu zużyciu,
 13. Gwarancja nie obejmuje opakowania Produktu, części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych (wentylatory, paski klinowe, linki stalowe, nadruki na obudowie, tapicerka).
 14. Gwarancja nie obejmuje wykonywanych przez Autoryzowany Serwis czynności takich jak: konfiguracja urządzenia, czyszczenie i konserwacja, przegląd techniczny na życzenie Kupującego. Wymienione usługi są wykonywane odpłatnie.
 15. Kupujący traci uprawnienia wynikające z Gwarancji w przypadku, gdy stwierdzono:
  • dokonanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych, technicznych, technologicznych lub montażowych w Produkcie,
  • naruszenie konstrukcji Produktu w wyniku działania lub zaniechania Kupującego, osób trzecich lub siły wyższej,
  • dokonanie jakichkolwiek przeróbek, poprawek i innych modyfikacji w Produkcie,
  • dokonanie napraw przez inne podmioty/osoby niż Gwarant,
  • dokonanie dostrojenia lub naprawy Produktu przez osoby nieuprawnione,
  • naruszenie plomb gwarancyjnych,
  • niekompletność Produktu,
  • zmianę, usunięcie lub zatarcie numerów seryjnych Produktu, wskutek czego stały się nieczytelne.
 16. Wady Produktu zostaną usunięte przez Autoryzowany Serwis w terminie ustalonym z Kupującym, nie dłuższym jednak niż 14 dni, liczonych od dnia doręczenia Produktu do Autoryzowanego Serwisu.
 17. W przypadku konieczności zamówienia części zamiennych lub wykonania nietypowej naprawy, Gwarant zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu usunięcia wady przez Autoryzowany Serwis; czas ten jednak nie będzie dłuższy niż 30 dni, liczonych od dnia doręczenia Produktu do Autoryzowanego Serwisu.
 18. W okresie obowiązywania gwarancji, Gwarant zobowiązuje się w pierwszej kolejności do usunięcia wady Produktu poprzez jego naprawę. Jeśli naprawa Produktu jest niemożliwa do przeprowadzenia, Gwarant zobowiązuje się do wymiany Produktu na wolny od wad (nowy lub inny o porównywalnych, ale nie gorszych parametrach w przypadku braku dostępności Produktu) lub zwrotu zapłaconej ceny w terminie 30 dni liczonych od dnia doręczenia Produktu do Autoryzowanego Serwisu.
 19. Okres gwarancji na Produkt ulega przedłużeniu o czas naprawy i jest on liczony od dnia doręczenia Produktu do Autoryzowanego Serwisu do dnia doręczenia go Kupującemu po naprawie. W przypadku wymiany Produktu na nowy lub inny, wolny od wad, gwarancja biegnie na nowo w stosunku do całego wymienionego Produktu i jest liczona od dnia doręczenia go Kupującemu. W przypadku wymiany części Produktu, gwarancja biegnie na nowo wyłącznie w stosunku do tej wymienionej części Produktu i jest liczona od dnia doręczenia naprawionego Produktu Kupującemu.
 20. Akcesoria dołączane do Produktów (uchwyty, pas biodrowy, opaski na kostki, bezprzewodowy przycisk) objęte są taką samą Gwarancją jak Produkt. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych akcesoriów oraz wad wynikających z naturalnego zużycia.
 21. Gwarant nie jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu produktu zastępczego na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 22. Realizacja uprawnień gwarancyjnych dokonywana jest na podstawie przedłożenia dowodu zakupu Produktu i zaakceptowania przez Kupującego w formularzu zgłaszania awarii warunków zawartych w niniejszej Gwarancji.
 23. Kupujący zobowiązany jest zgłosić wadę Produktu za pomocą formularza zgłaszania awarii.
 24. Po dokonaniu wstępnej weryfikacji zgłoszenia, Gwarant podejmie próbę zdalnego rozwiązania problemu, a następnie - w przypadku konieczności odesłania Produktu do Autoryzowanego Serwisu - przekaże Kupującemu instrukcje przygotowania Produktu do wysyłki do Autoryzowanego Serwisu i zleci odbiór przesyłki w firmie spedycyjnej.
 25. W celu usprawnienia procesu doręczenia Autoryzowanemu Serwisowi wadliwego Produktu, Kupujący zobowiązany jest oznaczyć przesyłkę numerem RMA, nadanym Kupującemu przez Autoryzowany Serwis po zgłoszeniu reklamacji.
 26. Za prawidłowe przygotowanie i zabezpieczenie Produktu na czas transportu do Autoryzowanego Serwisu odpowiada Kupujący. Gwarant nie jest zobowiązany do pokrycia kosztów zakupu materiałów, umożliwiających właściwe zabezpieczenie Produktu.
 27. Odpowiedzialność za organizację transportu związanego z obsługą zgłoszenia reklamacyjnego na Produkt objęty gwarancją, tj. obejmującego przesłanie przez Kupującego Produktu z miejsca jego użytkowania do Autoryzowanego Serwisu, a także zwrot Produktu po zakończeniu procesu reklamacyjnego do miejsca wskazanego przez Kupującego, ponosi Gwarant.
 28. Koszty transportu związane z obsługą zgłoszenia reklamacyjnego na Produkt objęty gwarancją, tj. koszt transportu Produktu z miejsca jego użytkowania do Autoryzowanego Serwisu oraz zwrot Produktu Kupującemu po zakończeniu procesu reklamacyjnego do miejsca wskazanego przez Kupującego, ponosi Gwarant.
 29. Gwarant zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego poniesionymi kosztami przeprowadzenia procedury reklamacyjnej w przypadku, gdy po dokonaniu ekspertyzy w Autoryzowanym Serwisie Produkt okaże się sprawny lub uszkodzenie nie będzie objęte gwarancją.
 30. Wadliwy Produkt, który decyzją Autoryzowanego Serwisu został wymieniony na nowy lub inny egzemplarz, staje się własnością Gwaranta (dotyczy to również wadliwych, wymienionych podzespołów i akcesoriów).
 31. Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Kupującego w przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową. Kupującemu przysługują z mocy prawa środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Formularz gwarancyjny

Krok 1

Wypełnij formularz

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Im więcej informacji podasz w formularzu, tym szybciej będziemy mogli przetworzyć zgłoszenie i powrócić z odpowiednim rozwiązaniem.

Szczególnie pomocne może okazać się załączenie zdjęcia lub filmu prezentujące występujący problemem.

Krok 2

Poczekaj na kontakt

Wszystkie produkty z naszej oferty handlowej objęte są gwarancją door-to-door. Po wypełnieniu formularza prosimy poczekać na odpowiedź z potwierdzeniem rejestracji zgłoszenia. Odpowiedź zostanie przesłana drogą mailową i będzie zawierała numer RMA oraz instrukcje dalszego postępowania.

Uwaga! Serwis przyjmuje tylko przesyłki zarejestrowane i oznaczone numerem RMA. Brak oznaczenia przesyłki numerem RMA może spowodować odmowę przyjęcia przez serwis lub opóźnić obsługę zgłoszenia.

Krok 3

Otrzymaj sprawne urządzenie

Nasz serwis zweryfikuje przyczynę powstającego problemu, a następnie naprawimy lub wymienimy sprzęt na nowy.

Formularz zgłoszenia awarii

Proszę wybrać nazwę urządzenia.
Proszę wybrać nazwę urządzenia.
Proszę wypełnić to pole.
Proszę wybrać datę zakupu.
Proszę wpisać opis awarii.

adres, spod którego będzie odbierany reklamowany produkt:

Proszę wypełnić to pole.
Proszę wypełnić to pole.
Proszę wypełnić to pole.
Adresy email nie jest jednakowy.
Proszę wypełnić to pole.
Proszę wypełnić to pole.
Proszę wypełnić to pole.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest VIDIS SA, ul. Logistyczna 4, 55-040 Bielany Wrocławskie, NIP: 8992522420, REGON: 933038687, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000360399, telefon: 71 338 80 00, e-mail: biuro@vidis.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia i realizacji zgłoszenia gwarancyjnego. W razie wyrażenia stosownej zgody dane będą przetwarzane także w celu kierowania treści marketingowych dostosowanych do Twoich preferencji. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz ją wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdują się w Polityce prywatności.

Oświadczam, że:

Proszę zaznaczyć to pole.
Proszę zaznaczyć to pole.

Zgody marketingowe (pola nieobowiązkowe)

Oświadczam, że:

Proszę zaznaczyć to pole.
Proszę zaznaczyć to pole.

Serwis VIDIS SA

ul. Logistyczna 4,
55-040 Bielany Wrocławskie

tel: +48 71 33 880 20

email: serwis@vidis.pl

Serwis czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00